La Regla dels Dotze PuntsDe l'ordre maçònic

1. La Francmaçoneria és una Fraternitat iniciàtica. Té per fonament tradicional la fe en Déu, Gran Arquitecte de l'Univers.

2. La Francmaçoneria es refereix als Antics Deures i als Landmarks de la Fraternitat. Concretament al respecte absolut de les tradicions específiques de l'Orde, fonamentals per a la regularitat de la seva Jurisdicció.

3. La Francmaçoneria és un Orde al qual poden pertànyer només els homes lliures i respectables que es comprometin a practicar un ideal de Pau, Amor i Fraternitat.

4. La Francmaçoneria treballa pel perfeccionament moral dels seus membres i de tota la Humanitat.

5. La Francmaçoneria imposa a tots els seus membres la pràctica exacta i escrupolosa dels rituals i dels simbolisme; mitjans d'accés al coneixement per les vies espirituals i iniciàtiques que li són pròpies.

6. La Francmaçoneria imposa als seus membres els respecte a les opinions i creences de cadascun. Interiorment , prohibeix tota discussió o controvèrsia política o religiosa. També és un centre permanent d'Unió Fraterna, on hi regna una comprensió tolerant, una harmonia fructífera entre els homes que, sense la qual, restarien estranys els uns dels altres.

Dels francmaçons

7. Els Francmaçons assumeixen llurs obligacions sobre un volum de la llei Sagrada, per tal de conferir al jurament prestat, el caràcter solemne i sagrat indispensable per assegurar-ne la seva perennitat.

8. Els Francmaçons s'apleguen en Lògia, apartats del món profà, en Lògies on sempre hi són exposades, les tres grans llums de l'Orde, un volum de la Llei Sagrada, un Escaire i un Compàs per treballar segons el Ritu, amb zel i assiduïtat, segons els principis i regles prescrites per la Constitució i els Reglaments Generals de l'Obediència.

9. Els Francmaçons només han d'acceptar a les Lògies els homes majors d'edat, de bona reputació , honorables, lleials i discrets, dignes de ser els seus Germans i aptes per reconèixer els límits de l'home i de la infinita potència de l'Etern.

10. Els Francmaçons cultiven en llurs Lògies l'amor a la pàtria, l'acatament a les Lleis i el respecte de les autoritats constituïdes. Consideren el treball com el deure primordial de l'ésser humà i l'honoren en totes les seves formes.

11. Els Francmaçons contribueixen amb l'exemple del seu comportament bondadós, ferm i digne, a la reputació de l'Orde en el respecte del secret maçònic.

12. Els Francmaçons es deuen mútuament honor, ajut i protecció fraterna, fins i tot si la vida està en perill. Practiquen l'art de conservar l'aplom i la calma en qualsevol circumstància i l'equilibri indispensable per a un domini perfecte d'un mateix.